วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  1.1 ระดับประถมศึกษา
  1.1.1 คณิตศาสตร์ ป.1-2
  - หน่วยการเรียนรู้
  - ใบกิจกรรมที่ 2
- การประเมินชิ้นงาน
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- สาระมาตรฐาน
- หน่วยการเรียนร ู้ป.1
- 011-019 การจัดกิจกรรม ป.1
- การจัดกิจกรรม ป.2
- คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้)
- สาระที่ 1-5 ป.1 (ใบงานที่ 1 )
- สาระที่ 1-5 ป.2
- การจัดกิจกรรม ป.3
- การจัดกิจกรรม ป.4
- การจัดกิจกรรม ป.5
- การจัดกิจกรรม ป.6
- สารบัญ ป.1-6
- สาระที่ 1-5 ป.3
- สาระที่ 1-5 ป.4
- สาระที่ 1-5 ป.5
- สาระที่ 1-5 ป.6
- คณะทำงานประถม
1.2 ระดับมัธยมศึกษา
  - สารบัญ ม.1-6
- 000 คำนำ-แผนผัง
- 015-31 การจัดกิจกรรม ม.1
- 046-58 การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร ์ม.2
- 076-92 คณิตศาสตร์ ม.3 ใบงาน 2 (ป)
- 112-132 การจัดกิจกรรม ม.4-6
- คณิตศาสตร ์ม.1 (สาระ 1 -5)
- คณิตศาสตร ์ม.2 (สาระที่1-5)
- คณิตศาสตร ์ม.3 (สาระที่1-5)
- คณิตศาสตร์ ม.4-6 (สาระที่ 1-5)
- ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และภาพผลงานนักเรียน ม.5
2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
5. กลุ่มสาระภาษาไทย
6. กลุ่มสาระศิลปะ
7. กลุ่มสาระสังคมศึกษา
8. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา