สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
เลขที่ ๑๔ / ๔๒ หมู่ที่ ๔ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. ๐ ๓๘๒๓ ๔๒๑๘ - ๒๐ โทรสาร ๐ ๓๘๒๓ ๔๒๑๘ - ๒๐ ต่อ ๑๐๖
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) : cbi.3@hotmail.com

สถานศึกษาในสังกัด

สังกัด(เดิม)
สปช
สศ.
สช.
รวม
อ.ศรีราชา
๓๗
๑๖
๕๗
อ.เกาะสีชัง
อ.บางละมุง
๓๒
๒๓
๕๘
อ.สัตหีบ
๑๕
๑๑
๒๙
 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๗ โรงเรียน

บุคลากร / นักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มีจำนวนบุคลากร และประชากรวัยเรียนในสังกัด ดังนี้

  • จำนวนบุคลากรในสังกัด ๔,๑๐๖ คน
  • จำนวนประชากรวัยเรียน (อายุ ๓-๒๑ ปี) ๑๓๔,๓๒๑ คน

โครงสร้างการบริหารงาน

  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ประกอบด้วย ๔ อำเภอ

มีพื้นที่รวมโดยประมาณ ๑,๔๓๖ ตารางกิโลเมตร ดาวน์โหลดแผนที่

ภาระกิจหน้าที่

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
๒.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวด้วย
๓.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔.กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย