กลุ่มนโยบายและแผน

สมพงษ์ บุหงาเกษมสุข
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโบายและแผน
หน้าที่รับผิดชอบ......

 • งานธุรการ
 • งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 • กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
 • กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ ....
..
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
  - จัดทำแผนกำกับติดตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และงานนโยบายทุกระดับ
  - จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  -ประสานแผนการติดตามกำกับการนิเทศและการตรวจราชการของเขตพื้นที่
 • การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 • ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 • ประเมินงาน /โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  - ประเมินงานตามนโยบายทุกระดับ
  - ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
  - จัดทำรายงานผลการประเมินเป้าหมายผลผลิตตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน
  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษา
  - วิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำข้อมูลสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • การวิเคราะห์พัฒนานโยบายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานวิเคราะห์การจัดตั้ง จัดสรรและรายงานงบประมาณ งบดำเนินงาน ดังนี้
  - ค่าเช่าบ้าน
  - ค่าสาธารณูปโภค
  -ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พิชฌารักษ์ ภานุมาส
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ ....
..
 • รวบรวมศึกษาวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประสานจัดประชุมจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 • แจ้งมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 • การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 • การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ
 • งานวิเคราะห์การจัดตั้งจัดสรรและรายงานงบประมาณงบดำเนินงานดังนี้
  - ค่าจ้างอัตราจ้างชั่วคราว
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  - ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่นค่าตอบแทนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าจ้างเหมาบริการ
  - ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
  - ค่าเช่าที่ดินโรงเรียน
  - ค่าขนย้ายครอบครัว
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จุฬาภรณ์ ทัศพร
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ ....
..
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์
 • งบประมาณแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
  - การคำนวณต้นทุนผลผลิต
  - การรายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • การบริหารงบประมาณ งบลงทุน รายการดังนี้
  - รายการค่าครุภัณฑ์
  - รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  - งบประมาณโรงเรียนประสบภัย
 • การบริหารงบพัฒนา (งบดำเนินงาน)
 • การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใช้เงินเหลือจ่าย
 • งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทุกระดับ
 • ค่าตอบแทนใช้สอยของ สพท.และสถานศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 • งบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำอาง ชาญพนา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ ....
..
 • โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ( SMIS )
 • โปรแกรมข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ( B – OBEC )
 • โปรแกรมข้อมูลภูมิศาสตร์ ( GIS )
 • โปรแกรมอื่นของ สพฐ. เช่น ON – WEB
 • โปรแกรมข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ( OBEC )
 • โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์ ( M-OBEC )
 • งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดชลบุรี
 • งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล , กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. และ สพท.
  - ข้อมูลสถิติของ สพท.ชบ.3
 • งานวิเคราะห์การจัดสรร และรายงานงบประมาณ งบดำเนินการ ดังนี้
  - ค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนกรณียุบ / เลิกล้มโรงเรียนขนาดเล็ก
 • งานวิเคราะห์การจัดสรร และรายงานงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
  - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
  -เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อรทัย ลีลา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หน้าที่รับผิดชอบ ....
..
 • ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 • ประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ แผน
 • การของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชน
 • การควบคุมภายใน
 • จัดทำแผนและเป้าหมายการรับนักเรียน
 • งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษา
 • ค่าวัสดุกีฬา
 • กฎหมายระเบียบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานอื่น
 • เบ็ดเตล็ด
 • โครงการจักรยานยืมเรียน
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย