กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นางสุธารัตน์ เตียวปิยกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ โดยควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
6.กลุ่มงานวินัยและนิติการ
7.กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

2. นางเพชรดา มากคุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และ ประสานเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังฯ และปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ เพื่อขอความเห็นชอบ จาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2.การดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 3.การจัดทำทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
4.กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
5.การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.การจัดทำทะเบียนคุมอัตราตำแหน่งเลขที่ใหม่
8.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานบริหารการศึกษา) 9.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานบริหารสถานศึกษา) 10.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานนิเทศการศึกษา)
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นางวัชรินทร์ ยังให้ผล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 1.การสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(สายงานการสอน) 2.จัดทำทะเบียนคุมผู้ขอให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(สายงานการสอน) 3.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(สายงานการสอน) 4.ดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (สายงานการสอน) 5.การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ของเขตพื้นที่การศึกษาอื่นและหน่วยงานอื่น ทุกสายงานและทุกวิทยฐานะ
7.การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8.รับผิดชอบงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
9.วิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
10.ทำทะเบียน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
11.วางแผนการประชุม
12.ประสานงานรายงานเรื่องที่จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเอกสารการประชุม
13.เสนอประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดนัดประชุมจัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการ 14.ร่างระเบียบสำหรับใช้บริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณากำหนด 15.ประสานงานจัดสถานที่ประชุม จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้ประชุม เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการประชุมตลอดจนเครื่องดื่ม อาหารว่าง 16.ดำเนินการยืมเงิน จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
17.ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อกรรมการและจดบันทึกการประชุม
18.จัดทำรายงานการประชุมส่งให้อนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ตามมติที่ประชุม
19.ประสานงานติดตาม กำกับและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 20.ประเมินผลการดำเนินการประชุมนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
21.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. นางสาวกฤษณา บุญมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.บันทึกข้อมูลเป็นรายคนในคอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน (โปรแกรม P-OBEC ) 3.การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การเปลี่ยนและตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
5.การปรับปรุงตำแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับตามคุณวุฒิ 6.ดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

5. นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา เสนอแนะและทำหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่ม บริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และรับผิดชอบงานดังนี้

1.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
2.การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารใน/นอกสถานศึกษา แลศึกษานิเทศก์) 4.การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารในสถานศึกษาทุกตำแหน่ง 5.การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริการนอกสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
6.การย้าย/บรรจุ กลับ ข้าราชการครูสายงานบริหารทุกตำแหน่ง
7.การดำเนินการสรรหา/บรรจุกลับตำแหน่งศึกษานิเทศก์
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6. นายวัชรินทร์ ทองเลิศ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 1.การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การสรรหา/คัดเลือก แต่งตั้ง/ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 3.การช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง พร้อมจัดทำบัญชี แสดงปริมาณงาน
4.การรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง
5.การลาออกจากราชการ และการให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ ทุพพลภาพ ,หย่อน สมรรถภาพ ,ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 6.การจ้างครูต่างชาติ
7.การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. นางกฤษณา อินธิมา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 1.การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนทุกตำแหน่ง 2.การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
3.การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
4.การดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากหน่วยงานอื่น ๆ
5.การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนตามโครงการต่าง ๆ
6.การขออนุญาตไปสอบแข่งขัน
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

8. นางสาวนวลจิต หอมหวล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษางานในกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานดังนี้ 1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีปกติ
2.การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
3.การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำกรณีพิเศษ
4.การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีต่าง ๆ
4.1 ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (โควตาศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด)
4.2 ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับอันดับเงินเดือนที่สูงขึ้น
5.การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีต่าง ๆ
6.การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
7.การรายงานยอดค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ถึงขั้นสูงสุดของอันดับ) ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ
8.การรายงานยอดการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ
9. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี
10. การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ ของลูกจ้างประจำ
11. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม ระหว่างปี
12. การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก พร้อมทั้งบัญชีสรุปอัตราการปรับฐานอัตราเงินเดือน
13. การจัดทำทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ให้เป็นปัจจุบัน
14. การขอรับเงินรางวัลประจำปี
15.จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี
16. การขอเปิดทะเบียนตำแหน่งเงินวิทยฐานะ และจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม 17.รายงานสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
18. การดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
19. การดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
20 .การรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย และรายงานเงินเดือน/ค่าจ้างเหลือจ่ายประจำเดือน
21. บันทึกข้อมูล P-obec ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน จ.18
22 .ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. นาง สุกัญญา โง้วเจริญ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
3. จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
4. จัดทำทะเบียนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5. การจัดส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา พร้อมทั้งจัดเก็บใบตอบรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ไว้เป็นหลักฐาน 6. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
9. การควบคุมการเกษียณอายุราชการ
9.1 บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ลงในบัตรเกษียณอายุราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์
9.2 คำนวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ
9.3 แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9.4 แจ้งโรงเรียนให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
9.5 ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

10. นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1. การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
2. การบันทึกรายการ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติทุกกรณี เช่น การสมรส, หย่า การขอเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล, การขอเพิ่มวุฒิ
3.การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
4.การบันทึกวันลาประจำปีของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
5.การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยให้ข้าราชการครู กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลเป็นรายคนในคอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
6.การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม
7.การให้บริการสำเนา ก.พ. 7 และทะเบียนประวัติ
8.การจัดส่ง - ตอบรับทะเบียนประวัติ และก.พ.7 ของข้าราชการครู ที่ย้ายไป สพท.อื่น ๆ หรือส่วนราชการอื่น
9. การรายงานข้าราชการครู/ บุคลากรทางการศึกษา ถึงแก่กรรม
10. การดำเนินการเกี่ยวกับ กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ
11. การบันทึกการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ลงในแฟ้ม ประวัติ และก.พ. 7
12. การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
13.เป็นเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในสำนักงานผ่าน Internet
14. การออกหนังสือรับรอง
15. การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการ
16. งานขออนุญาตลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
17. งานการอนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา
18.การควบคุมภายใน
19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

11. นางสาวอรทัย เศวตกิตติรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษางานในกลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 2.งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งประสานงาน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง 3.งานจัดทำ และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร 4.งานพัฒนามาตรฐานคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.งานจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
7. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

12. นางประทุม ทองน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.งานขอรับใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2.งานทะเบียน ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.งานส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
5.งานการจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอไปยัง ก.ค.ศ.
6.การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ
7.การสนับสนุนด้านวิทยากร
8. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

13. นางรุจี คังคายะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.งานลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยใช้เวลาราชการ และไม่ใช้เวลาราชการ
2.งานขอกลับเข้ารับราชการภายหลังเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ
3.งานสำรวจข้อมูล ควบคุม ติดตามคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 5.งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ 6.การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
7. การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ 8.ดำเนินการเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ กรณีค่ารักษาพยาบาล ทาง website
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

14. นางกฤษณา กันทัด ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1.การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
3.การดำเนินการลงโทษแก่ผู้กระทำวินัย ไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง
4.การรายงานการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ
5.การดำเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่
6.ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดและตามมติองค์คณะบุคคล
7.การดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.การดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
10.การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน / เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
11.ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย