แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนผ่านทาง ระบบ O-NET  
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชบ.3 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลนักเรียนทุกระดับชั้น (ป.6,ม.3) ผ่านทางระบบ O-NET ตาม ช่วงเวลาที่ สทศ.กำหนด โดยโรงเรียนใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยที่ "โรงเรียนไม่ต้องรอการส่งหนังสือติดตามจาก ศูนย์สอบ" โดยสามารถดูจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อ นายธนกร ทองเลิศ ศน.สพป.ชบ.3 038-234218-21 ต่อ 301
 
 
      2013-07-16 08:39:48