หน่วยตรวจสอบภายใน

1. นางสาวจินดา ถวิลหา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
1.วางแผนเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี สำหรับการตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล การตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
3.ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแล ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี 4.ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 5.ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับการจัดหา ควบคุม การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปราศจากการทุจริต
6. งานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
7. งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.งานตรวจสอบกรณีพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
9.งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
10.งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 11.งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
12. ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
13. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ
14.ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2. นางสาวอุสา กลับหอม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1.รับ – ส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน
3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการตรวจสอบ
4.ตรวจสอบการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
5.งานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 และ โรงเรียนในสังกัด
6. งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.งานตรวจสอบกรณีพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
8.งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
9.งานประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 10.งานประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
11.ส่งเสริม สนับสนุน แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด
12.เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหล หรือทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการ 13.ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โรงเรียน และหน่วยงาน/ กลุ่มงาน อื่น ๆ 14.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
15.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย