กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ควบคุม กำกับ ดูแล กลั่นกรองการปฏิบัติงานในกลุ่ม โดยควบคุม ดูแลติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้
1.งานธุรการ
2.งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
3.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
4.งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
5.งานกิจการพิเศษ
6.ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3

2 .นางสุภาพ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
3. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
4 . งานเพศศึกษาในสถานศึกษา
5. งานความมั่งคงของชาติ
6. งานสารวัตรนักเรียน (งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา)
6.1 สารวัตรนักเรียน และสถานศึกษาจัดทำระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท
6.2 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงาน และสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤติ นักเรียน และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
6.3 รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาร่วมกัน
6.4 สรุป และรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อแก้ไข และปรับปรุง
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.1 นำนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
7.1.1 จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ และปัญหาพฤติกรรมนักเรียนของสถานศึกษา 7.1.2 จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน และบริการแก่ผู้สนใจ
7.1.3 จัดให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับพื้นที่
7.1.4 นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถใน การปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.2.1 ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เทคนิค และทักษะในการ ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
7.2.2 จัดทำมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเป็นแนวทางใน การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
7.2.3 สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำผลมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.3 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ
8. โครงการ To Be Number One
9.งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
9.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่า และความจำเป็นของกิจกรรมแนะแนว
9.2 ส่งเสริมให้ดำเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
9.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
9.4 สนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม และการแก้ไขปัญหานักเรียน
9.5 ส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้คำปรึกษารายบุคคล
9.6 ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงให้ คำปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน
9.7 ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูล เพื่อการแนะแนว
9.8 ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
9.9 ปรับปรุง พัฒนา และรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
11. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นางพัชรา บุรีเทศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.1 สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการอาหารกลางวัน
- โครงการอาหารเสริม (นม)
1.2 จัดทำแผนการส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนักเรียน ทุกกรณีที่กล่าวในข้อ 1 .1
1.3 ดำเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและ เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล
1.4 ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
1.5 ปรับปรุง และรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่
2.งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬา และนันทนาการ
2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
2.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อความเป็นเลิศ
2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และนันทนาการ
2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ศิลปะ การประกวดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 2.6 ประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็น แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำระเบียนว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย การร่วมกิจกรรม
3.3 สนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และวินัยนักเรียน
3.4 ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทำโครงการบุคคลดีเด่น-นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
3.5 ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. นางวณิชยา อุ่นเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1.งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
1.1 กำหนดพื้นที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยยึดหลักการ มีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด
1.2 สำรวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน และวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ โดยคำนึงถึงโอกาส และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชนตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้ สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบ และเตรียมการรับนักเรียน
1.5 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง ของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด การศึกษาภาคบังคับก่อนถึงกำหนดที่เด็กจะต้องเข้าเรียนของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.6 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
1.7 รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.8 ประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน
2.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
2.1 การจัดการศึกษาในระบบ
2.1.1 ประสานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษาการจัดทำสำมะโนนักเรียน และแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
2.1.2 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
2.1.3 ส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการ และแนวทางดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอก ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.1.4 ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ
2.1.5 ประสานการดำเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1.6 ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และปรับปรุงพัฒนา
2.2 การศึกษานอกระบบ
2.2.1 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจ ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.2.2 ร่วมวางแผน และกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษานอกระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.2.4 ประสานงานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 3.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.2 ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.3 ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.4 สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาแก่บุตร หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
3.5 การดำเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
3.6 ติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
4.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 สร้างความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
4.3 ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำร้องขอ
4.4 การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.5 ประสาน ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
5.งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
5.1 ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
5.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 6.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
6.1 ประสานการสำรวจข้อมูลกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถ พิเศษอย่างเป็นระบบ
6.2 ประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง 6.3 ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อหารูปแบบ และเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.4 ติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
7. งานวิเทศสัมพันธ์
7.1 ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศ และสารสนเทศ
7.2 ดำเนินการความร่วมมือโครงการ และทุนต่างประเทศ ติดตาม ประเมินผล พัฒนา และรายงานโครงการต่างประเทศ ทุน และสารสนเทศ
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

45. นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ตำแหน่ง นักวิชาการ ศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.การดำเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา เช่น กองทุนประถมศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการศึกษาหรือมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทน และการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา
3.งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
3.1 การจัดสวัสดิการ เช่น การจัดหายานพาหนะ การประกันภัยรถยนต์ สวัสดิการการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตครู ฯลฯ
3.1.1 การขอหนังสือผ่านสิทธิ์เพื่อประกอบการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย 3.1.2 การขอหนังสือผ่านสิทธิ์สินเชื่อข้าราชการธนาคารออมสิน
3.1.3 การจัดหายานพาหนะ
3.1.4 การประกันรถยนต์
3.1.5 การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษา
3.1.6 การจัดหาอาวุธปืนของ สกสค.
3.1.7 การตรวจสุขภาพประจำปี
4.งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
5.งานสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
6. งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
7.งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
8. งานป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

46. นางสาวอัจฉรา อินต๊ะวิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักวิชาการทหาร
1.1 ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักวิชาการทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น
1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักวิชาการทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
1.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก
1.4 สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นำ การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือ สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
1.5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจกรรมลูกสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนาร หมู่ยุวกาชาด
1.7 จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
1.8 การดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด สมนาคุณ
1.9 ดำเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
1.10 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ และส่งเสริมกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
1.11 ประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานกิจกรรม
2.งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2.1 การขอซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ การลงทะเบียนแบบ ปพ. ต่าง ๆ การประทับตราแบบ ป.05
2.2 การยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนต่าง ๆ
2.3 การแจ้งย้าย จำหน่ายนักเรียน
2.4 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
3.งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
3.2 ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
4.งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 สำรวจ และจัดทำทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.4 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
4.5 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
5.งานธุรการ
5.1 การรับหนังสือราชการ, รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ
5.2 การเก็บหนังสือราชการ
5.3 การให้ยืมหนังสือราชการ
5.4 การทำลายหนังสือราชการ
5.5 การตรวจนับและตรวจรับ เอกสารของกลุ่มและทำการแจกจ่าย
5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
5.8 ประสานและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
5.9 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5.10 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย