กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. นายสุขสันต์ สายงาม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1 งานธุรการ
1.2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.3 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.4 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.5 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.6 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
6.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7.วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8.รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
9.กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็ก 10.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 12.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

  

 2. นายโกมล คงนมนาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
4.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 6.งานส่งเสิรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7.นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน
9.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 2
10. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ 1 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. นางสาวฉวีวรรณ แสงสว่าง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3.งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน,หลักสูตรปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ 6.งานส่งเสริมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
7.ผู้บริหารงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
8.งานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระพระพุทธศาสนา(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
10.นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน,หลักสูตรปฐมวัยและกระบวนการเรียนรู้ 11.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 1.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 4.งานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
5. นิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ 6.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7. งานนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8.ผู้บริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศูนย์สารสนเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 9.ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL) 10.ผู้บริหารโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 11.ผู้บริหารโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)
12. ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติก
13.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา
14.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 15.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. นางเกตุนภัส อภิสมบูรณ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1.หัวหน้างานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.งานรับ-ส่งหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
4.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราชการ 2546
5.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7.ประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ หน่วยงาน สถานศึกษา
8.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9.นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 10.ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางของเด็กปฐมวัย (Brain Based Learning) 11.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ยกเว้นสาระพระพุทธศาสนา)
12.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 13.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

6. ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.งานเทียบโอนผลการเรียนในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 4.งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
5.งานทดสอบทางการศึกษา
6. งานข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
7.งานโครงการโรงเรียนในฝัน/เลขานุการศูนย์ประสานงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 8.เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการ GPA
9. นิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการศึกษา
10.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 11.ผู้บริหารโครงการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางพัฒนาสมอง (BBL)
12. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 13.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ
14. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ 3 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. นางวัฒนา กลิ่นชู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 4.ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
6.งานโรงเรียนสองภาษา
7.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมชล 3
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

8. นายธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
3.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.งานโรงเรียน ICT
5. งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. นิเทศ ติดตามการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 8.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)
9.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 10.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นางภาวิตา วงษ์แก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมการศึกษา
2.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.งานโรงเรียน ICT
4.งานห้องสมุดมีชีวิต
5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.นิเทศ ติดตามการส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 7.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)
8. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 9.โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนแกนนำจัดการความรู้
10.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมชล 3
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

10. นางศรีไพร วรสุข ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 2.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 3.งานส่งเสริมประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
6.นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7.งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว) 8.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยกระบวนการนิเทศและกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษา 9.ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2
10. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ 2 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย