ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ

โรงเรียนเอกชนในระบบ
แต่งตั้ง ผู้อำนวยการ
แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
แต่งตั้ง รองผู้อำนวย
แต่งตั้ง ครู
ถอดถอน ผู้อำนวยการ
ถอดถอน รองผู้อำนวยการ
ถอดถอน ครู


โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
แต่งตั้ง ผู้บริหาร
แต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนผู้บริหาร
แต่งตั้ง ผู้สอน
แต่งตั้ง บุคลากรทางการศึกษา
ถอดถอน ผู้บริหาร
ถอนถอน ผู้สอน
ถอดถอน บุคลากรทางการศึกษา


สัญญาการเป็นครู หน้า 1

สัญญาการเป็นครู หน้า 2

ใบขอลาออก

เอกสารเกี่ยวกับการขอ VISA

ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน หน้า 1
ใบสอบประวัติของผู้ขอเข้าเรียน หน้า 2
ใบรับรองความประพฤติ
ใบสอบประวัติบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองในกรณีนักเรียนชาวต่างประเทศมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หน้า 1
ใบสอบประวัติบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองในกรณีนักเรียนชาวต่างประเทศมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หน้า 2
แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครู ฯ หน้า 1
แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครู ฯ หน้า 2
แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครู ฯ หน้า 3